-->


သူမတူေအာင္ တိုးတက္ဖို႔ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

သူမတူေအာင္ တိုးတက္ဖို႔ဘာေတြလုပ္ရမလဲ? google.com

(၁) သူမ်ားေတြ အခ်ိန္ဆြဲေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ပါ။

(၂) သူမ်ားေတြ သံုးေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က စုေဆာင္းပါ။

(၃) သူမ်ားေတြ ေျပာေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က နားေထာင္ပါ။

(၄) သူမ်ားေတြ စိတ္ကူးယဥ္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က ျပင္ဆင္ပါ။

(၅) သူမ်ားေတြ မ်က္ေစာင္းထုိးေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က ျပံဳးျပပါ။

(၆) သူမ်ားေတြ အိပ္စက္ေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က သင္ယူပါ။

(၇) သူမ်ားေတြ အခ်ိန္ဆြဲေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က စတင္ပါ။

(၈) သူမ်ားေတြ လက္ေလ်ွာ့ခ်ိန္မွာ ကုိယ္က အားတင္းပါ။

(၉) သူမ်ားေတြ ဆုေတာင္းေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က အလုပ္လုပ္ပါ။

(၁၀) သူမ်ားေတြ အျပစ္ရွာေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က ခ်ီးမြမ္းပါ။

(၁၁) သူမ်ားေတြ တျခားသူအေၾကာင္းေျပာေနခ်ိန္မွာ ကုိယ္က ကိုယ့္အေၾကာင္းကို စဥ္းစားပါ!!!

Recommended for you-သင္ကိုယ္တိုင္မွာ ရွာေဖြရမယ့္ မွ်တျခင္းမ်ား

Credit; U Thuta Shwe

Read times
Rate this item
(2 votes)